CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một

số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện
Dịch vụ của chúng tôi đến cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”).

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Cookie và dữ liệu sử
  dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”).

Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie

và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng
tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn

trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie
được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một
số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng

tôi sử dụng:

 • Cookies phiên. Chúng
  tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn
  và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng Dữ liệu

Copee Design sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch
  vụ
 • Để thông báo cho bạn về
  các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia
  các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm
  sóc khách hàng và hỗ trợ
 • Để cung cấp phân tích
  hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Theo dõi việc sử dụng
  Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn
  và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Truyền dữ liệu

Thông tin của bạn, bao

gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên các máy tính
được đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ
khác của bạn nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực tài phán
của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt

Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển
dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với

Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự
đồng ý của bạn đối với việc chuyển tiền đó.

Copee Design sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Copee Desgin có ​​thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Copee Design
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra trong kết nối với Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức điện tử nào lưu trữ an toàn 100%.

Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê

các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi
(“Nhà cung cấp dịch vụ”), để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện
các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng
Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ

có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này
thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục
đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ
của chúng tôi.

 • Google Analytics được cung cấp bởi Google.
  Để biết thêm thông tin về loại thông tin mà Google Analytics thu thập, vui lòng truy cập trang Chính sách bảo mật của họ: https: //unity3d.com/legal/privacy-policy

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được chúng tôi vận hành .

Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm
soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ
của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi

không đề cập đến bất cứ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn

biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi
thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật
này.

Bạn nên xem lại Chính

sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính
sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.